AAN en AFMELDEN

Inschrijven:

Inschrijven, voor een van onze locaties, zowel dagopvang/peuterspeelgroepen als BSO  kunt u doen via het digitale inschrijfformulier.

Klik hieronder op een locatie om uw kind rechtstreeks in te schrijven voor de desbetreffende locatie. Mocht u uw kind voor meerdere locaties in willen schrijven, dan kunt u dit noteren bij de toelichting.
Voor meer informatie over de verschillende locaties verwijzen wij naar de button rechts boven in de site.Per dorpskern vind u hier de locaties terug.

inschrijven PSG  Harlekijn
inschrijven BSO Harlekijn klik hier 
inschrijven KDV Harlekijn klik hier 

inschrijven PSZ  Vlindertje
inschrijven PSZ  Pinokkio
inschrijven PSZ  Peuterbos
inschrijven PSZ  Hummeldonk
inschrijven PSZ  Pinkeltje

Plaatsing peuterspeelgroepen:

Is uw peuter geplaatst op een speelgroep, dan is overplaatsing naar een andere peuterspeelgroep niet wenselijk. Dit om kind en groep te beschermen tegen onnodige wisselingen en de veiligheid en geborgenheid van uw peuter te waarborgen. In enkele situaties kan hier van afgeweken worden. Dit gaat altijd in overleg met de directie.
 
Voor meer informatie over locaties, openingstijden en tarieven van onze peuterspeelgroepen klik hier 

Bij voorkeur digitaal aanmelden.Mocht het u niet lukken via een van bovenstaande formulieren digitaal aan te melden, dan kunt u een inschrijfformulier invullen. Deze kunt u ophalen bij een van de locaties of opvragen bij de administratie ( 0161-722104). Waar nodig vullen de pedagogisch medewerkers of de administratie het formulier met u samen in. 

Zodra uw peuter geplaatst kan worden, nemen wij telefonisch contact met u op en wordt de plaatsingsovereenkomst gewijzigd van wachtlijst naar definitieven plaatsing op een bepaalde groep. U ontvangt hiervan automatisch een bericht en kunt de gegevens via de Ouderlogin bekijken en bevestigen. Daarnaast ontvangt u, voordat de eerste speelochtend plaatsvindt, van de desbetreffende locatie een persoonlijke uitnodiging.

Afmelden peuterspeelgroep 
Vanaf hun 4e jaar gaan peuters naar de basisschool: uitzonderingen daargelaten. Binnen onze gemeente heeft u de keuze uit 9 verschillende basisscholen. In januari t/m maart worden er open dagen/avonden georganiseerd, zodat u zich goed kunt laten informeren, voordat u een keuze maakt. De data van de open dagen/avonden worden door de scholen bekend gemaakt via het weekblad Gilze-Rijen en posters op verschillende plaatsen binnen de gemeente. 

Zodra uw peuter vier jaar wordt, zal hij/zij automatisch worden afgemeld bij de peuterspeelgroep.( de einddatum vindt u op de plaatsingsovereenkomst). De automatische incasso stopt daarmee op de 1e of 16e van de maand*. Het afscheid op de peuterspeelgroep en de stap naar de basisschool wordt natuurlijk passend gevierd. U kunt hiervoor enkele weken v
oor het afscheid afspraken maken met de pedagogisch medewerkers. 

Ter verduidelijking:
Wordt uw peuter 4 jaar tussen de 1e en 15e van de maand, dan vindt de laatste speeldag uiterlijk op de 15e van diezelfde maand plaats. Wordt uw peuter 4 jaar tussen de 16e en het einde van de maand, dan vindt de laatste speeldag uiterlijk op de laatste dag van diezelfde maand plaats. 
Voorbeeld: uw peuter is jarig op 8 september, dan wordt hij/zij afgemeld en stopt de automatische incasso per 16 september. Is uw peuter jarig op 19 september, dan wordt hij/zij afgemeld en stopt de automatische incasso per 1 oktober.

* uitgezonderd indien er achterstanden in betalingen zijn ontstaan, zie algemene voorwaarden

Tussentijds afmelden.
Indien u als ouders uw peuter tussentijds zou willen afmelden ( verhuizing, overstap naar andere opvang, ect….),dus vóór de automatische uitschrijving bij 4 jaar. Dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar administratie@muzerij.nl
Wij hanteren hierbij een opzegtermijn van  minimaal 1 maand .Graag bij afmelding de reden vermelden.
Indien u af wijkt van het opzegtermijn moet u er rekening mee houden dat de volledige maand nog aan u wordt doorberekend.


Plaatsing
Er wordt gestreefd peuters te plaatsen tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar, er vanuit gaande dat er plaats is. Per locatie en dagdeel combinatie kan dit verschillend zijn.
Plaatsing is mogelijk per de 1e en per de 16e van de maand. De toezegging van plaatsing wordt gesorteerd op de combinatie van datum van inschrijving en leeftijd van de peuter. Indien er een plaatsje vrij komt op de speelgroep, wordt de wachtlijst doorlopen en gekeken wie als eerste in aanmerking komt voor deze plaats.

Indien er 2 peuters even oud zijn en er 1 plaatsje vrij komt, komt de peuter die het langst ingeschreven staat in aanmerking voor deze plaats. In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden, bv door een sociaal medische indicatie vanuit het consultatiebureau of doordat een peuter niet tijdig kon worden ingeschreven door verhuizing. Dit wordt beoordeeld door de directie in samenspraak met de ib-er en de administratie van Muzerij. In verband met privacy weiden we nooit uit over de beoordeling van deze voorrang van plaatsing.
Een plaats die vrij komt doordat een peuter afscheid neemt wordt, indien noodzakelijk, eerst ingevuld voor VVE. Daarna door de eerste peuter op de wachtlijst die aan de plaatsing criteria voldoet. 

Kosten peuterspeelgroepen 
De ouderbijdrage bedraagt  vanaf 1 januari 2017 € 50,- per peuter per maand voor 2 dagdelen per week, welke gedurende 12 maanden per jaar wordt afgeschreven.
De betaling van de ouderbijdrage gaat per automatische incasso naar IBAN nummer: NL09RABO0170284654. Via het inschrijfformulier geeft u, door het plaatsen van uw handtekening, de stichting een machtiging om elke maand de verschuldigde ouderbijdrage af te schrijven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.
Uw peuter staat definitief ingeschreven als u digitaal een bevestiging heeft ontvangen na het verzenden van de digitale inschrijving of als het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier door de administratie is ontvangen en het inschrijfgeld is geïncasseerd.
Als het voor u financieel lastig is om uw peuter deel te laten nemen aan de peuterspeelgroep, dan kan de gemeente hierin misschien iets voor u betekenen in de vorm van Bijzondere Bijstand.
U kunt hiervoor terecht op de site van de gemeente www.gilzerijen.nl of bij onze administratie.
Informatie is ook hier te vinden.

Klik hier voor het reglement ouderbijdrage.

Klik voor de flyer aanbod en tarieven en klik voor flyer 'Plaatsing onder kinderopvangtoeslag' 

Rekentool Belastingdienst

Om uw kostenplaatje te berekenen gebruik onderstaande calculator.

Bruto / Netto calculator