KIJK

Peutervolgsysteem KIJK.
Elk kind is uniek en doorloopt zijn eigen weg. Ieder kind volgt zijn eigen tempo en we vinden het belangrijk om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.  De pedagogisch medewerkers proberen  zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te creëren voor de gehele groep maar ook voor het individuele kind.
Binnen Stichting Muzerij maken we gebruik van het  kindvolgsysteem KIJK.
Zicht krijgen op de ontwikkeling van kinderen begint bij goed observeren.
KIJK is  een praktisch hulpmiddel voor het observeren,  signaleren en registreren van de  ontwikkeling van het jonge kind.  De totale ontwikkeling van het kind wordt in beeld gebracht en in kaart  gebracht . Goed  observeren en tijdig signaleren is belangrijk om  eventuele achterstanden of voorsprong in de ontwikkeling duidelijk te krijgen en  hier adequaat op in te kunnen spelen.   Met behulp van KIJK krijgen we een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind .  Zicht hebben op de ontwikkeling van het jonge kind is een voorwaarde om hen goed te kunnen ondersteunen.
De totale ontwikkeling is onderverdeeld in verschillende ontwikkelingsgebieden:
Spraak/Taalontwikkeling.
Sociale-emotionele ontwikkeling.  Het omgaan met zichzelf en het omgaan met anderen en ervaren hoe het eigen gedrag van invloed kan zijn op de relatie met anderen.
Spelontwikkeling.
Cognitieve ontwikkeling: begrip, het leren puzzelen, combineren en sorteren.  
Beginnende gecijferdheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
Beginnende geletterdheid: het betrokken zijn bij allerlei activiteiten waarbij gesproken en geschreven taal een rol spelen.
Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek en de tekenontwikkeling.                               
Het Stimuleren van  zelfredzaamheid, zelfstandigheid.

Gedurende de gehele periode dat kinderen bij ons op de locaties aanwezig zijn,  worden gegevens van de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden door de pedagogisch medewerkers genoteerd. Gegevens uit de observaties worden genoteerd op ontwikkelingslijnen waarin de fase van de ontwikkeling van het kind zichtbaar wordt. Binnen de peuterspeelgroepen hanteren we  2 registratiemomenten van ieder kind individueel .  Rond de  3e  verjaardag en de  4e ver jaardag van het kind. Voor kinderen op het kinderdagverblijf beginnen de observaties en registraties natuurlijk eerder. We bespreken samen met ouder(s) de KIJK lijnen van hun kind.  Wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind, wordt dit uiteraard eerst besproken met ouder(s), we hanteren de zorgstructuur . Klik  hier voor de zorgstructuur.
Wanneer het kind 4 jaar wordt, zal er een digitale overdracht opgemaakt worden en na overleg met ouder(s)  naar de toekomstige basisschool gestuurd wordt . Hierin zullen bovenstaande  ontwikkelingsgebieden aan bod komen . Gegevens gedurende de speel-leer periode  zijn verzameld , op deze manier is de doorgaande lijn van de peuter gegarandeerd.