AAN en AFMELDEN

Inschrijven:

Inschrijven, voor een van onze locaties, zowel dagopvang/peuterspeelgroepen als BSO  kunt u doen via het digitale inschrijfformulier. Mocht het u niet lukken om via een van deze formulieren digitaal aan te melden, dan kunt u een van onze pedagogisch medewerkers vragen dit formulier met u in te vullen óf u neemt telefonisch contact op met onze administratie via 0161-722104.

Klik hieronder op een locatie om uw kind rechtstreeks in te schrijven voor de desbetreffende locatie. Mocht u uw kind voor meerdere locaties in willen schrijven, dan kunt u dit noteren bij de toelichting.
Voor meer informatie over de verschillende locaties verwijzen wij naar de button rechts boven in de site.Per dorpskern vind u hier de locaties terug.

inschrijven PSG  Harlekijn
inschrijven BSO Harlekijn klik hier 
inschrijven KDV Harlekijn klik hier 

inschrijven PSG  De Vlinder
inschrijven BSO  De Vlinder 

inschrijven PSG  Pinokkio
inschrijven PSG  Peuterbos
inschrijven PSG  Hummeldonk
inschrijven PSG  Pinkeltje

Plaatsing peuterspeelgroepen:
Zodra uw peuter geplaatst kan worden, nemen wij telefonisch contact met u op en wordt de plaatsingsovereenkomst gewijzigd van wachtlijst naar definitieve plaatsing op een bepaalde groep. U ontvangt hiervan automatisch een mailbericht en kunt de gegevens via de Ouderlogin bekijken en bevestigen. Daarnaast ontvangt u, voordat de eerste speelochtend plaatsvindt, van de desbetreffende locatie een persoonlijke uitnodiging. 

Is uw peuter geplaatst op een speelgroep, dan is overplaatsing naar een andere peuterspeelgroep niet wenselijk. Dit om kind en groep te beschermen tegen onnodige wisselingen en de veiligheid en geborgenheid van uw peuter te waarborgen. In enkele situaties kan hier van worden afgeweken. Dit gaat altijd in overleg met de directie.

Er wordt gestreefd peuters te plaatsen tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar, er vanuit gaande dat er plaats is. Per locatie en dagdeelcombinatie kan dit verschillend zijn.
De toezegging van plaatsing wordt gesorteerd op de combinatie van datum van inschrijving en leeftijd van de peuter. Indien er een plaatsje vrij komt op de speelgroep, wordt de wachtlijst doorlopen en gekeken wie als eerste in aanmerking komt voor deze plaats.

Indien er 2 peuters even oud zijn en er 1 plaatsje vrij komt, komt de peuter die het langst ingeschreven staat in aanmerking voor deze plaats. In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden, bv door een sociaal medische indicatie vanuit het consultatiebureau of doordat een peuter niet tijdig kon worden ingeschreven door verhuizing. Dit wordt beoordeeld door de directie in samenspraak met de IB-er en de administratie van Muzerij. In verband met privacy weiden we nooit uit over de beoordeling van deze voorrang van plaatsing.
Een plaats die vrij komt doordat een peuter afscheid neemt wordt, indien noodzakelijk, eerst ingevuld voor VVE. Daarna door de eerste peuter op de wachtlijst die aan de plaatsing criteria voldoet.
 
Voor meer informatie over locaties, openingstijden en tarieven voor het dienstenaanbod vanaf augustus 2020 van onze peuterspeelgroepen  

Afmelden peuterspeelgroep 

Zodra uw peuter vier jaar wordt, zal hij/zij automatisch worden afgemeld bij de peuterspeelgroep (de einddatum vindt u op de plaatsingsovereenkomst). De automatische incasso stopt dan uiteraard ook*. Het afscheid op de peuterspeelgroep en de stap naar de basisschool wordt natuurlijk passend gevierd. U kunt hiervoor enkele weken voor het afscheid afspraken maken met de pedagogisch medewerkers.

* uitgezonderd indien er achterstanden in betalingen zijn ontstaan, zie algemene voorwaarden

Vanaf hun 4e jaar gaan peuters naar de basisschool: uitzonderingen daargelaten. Binnen onze gemeente heeft u de keuze uit 9 verschillende basisscholen. In januari t/m maart worden er open dagen/avonden georganiseerd, zodat u zich goed kunt laten informeren, voordat u een keuze maakt. De data van de open dagen/avonden worden door de scholen bekend gemaakt via het weekblad Gilze-Rijen en posters op verschillende plaatsen binnen de gemeente.

Tussentijds afmelden.
Indien u als ouders uw peuter tussentijds zou willen afmelden (verhuizing, overstap naar andere opvang, ect….),dus vóór de automatische uitschrijving bij 4 jaar. Dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar administratie@muzerij.nl
Wij hanteren hierbij een opzegtermijn van  minimaal 1 maand. Graag bij afmelding de reden vermelden.
Indien u af wijkt van het opzegtermijn moet u er rekening mee houden dat de volledige maand nog aan u wordt doorberekend.

Kosten peuterspeelgroepen 
De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en zal gedurende 12 maanden per jaar wordt afgeschreven. Voor tarieven en informatie verwijzen wij u naar onze flyer met dienstenaanbod en tarieven. De genoemde verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag vindt u hier. 
De betaling van de ouderbijdrage gaat per automatische incasso naar IBAN nummer: NL09RABO0170284654. Via het inschrijfformulier geeft u, door het plaatsen van uw handtekening, de stichting een machtiging om elke maand de verschuldigde ouderbijdrage af te schrijven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.
Uw peuter staat ingeschreven als u hiervan een bevestiging per mail heeft ontvangen én het inschrijfgeld is geïncasseerd.
Als het voor u financieel lastig is om uw peuter deel te laten nemen aan de peuterspeelgroep, dan kan de gemeente hierin misschien iets voor u betekenen in de vorm van Bijzondere Bijstand.
U kunt hiervoor terecht op de site van de gemeente www.gilzerijen.nl of bij onze administratie.
inkomenstabel 2018
inkomenstabel 2019

Klik hier voor het reglement ouderbijdrage.

Klik voor het dienstenaanbod vanaf augustus 2020 klik voor flyer 'Plaatsing onder kinderopvangtoeslag' 

Rekentool Belastingdienst