Zorgstructuur en intern begeleider

Stichting Muzerij hanteert een zorgstructuur. Met het opstellen van de zorgstructuur geven we een beeld hoe om te gaan met zorg rondom het jonge kind.

Onder kind in de zorg verstaan we kinderen die in hun ontwikkeling geremd of bedreigd worden door eigen aanleg, gezinsfactoren, omgevingsfactoren of een combinatie hiervan.

Het zorgprotocol biedt helderheid in de taakverdeling en hoe te handelen en om te gaan met zorgkinderen. Stichting Muzerij hanteert ook een protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (wettelijk verplicht). De Meldcode bevat een stappenplan welke wordt gevolgd wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit binnen de zorgstructuur is het volgen van het kind volgens het volgsysteem KIJK!. We observeren alle ontwikkelingsgebieden, signaleren en registreren. De ontwikkelingslijnen van het kind worden duidelijk zichtbaar. 
Het doel daarvan is een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind. We kunnen eventuele problemen en stagnaties in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren, de ontwikkeling verder stimuleren en bepalen of er andere ondersteuningsbehoeften zijn. Binnen Stichting Muzerij werken we in alle groepen met het voorschools educatief programma UK & PUK en Taallijn. Met UK & PUK wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Voor meer informatie over VVE zie tabblad VVE. 

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 heeft stichting Muzerij een intern begeleider in dienst. Binnen de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk was dit tot twee jaar terug nog bij weinig organisaties ingericht. Wij hebben hier inmiddels al jaren ervaring mee en werken hierin nauw samen met de intern begeleider van de basisscholen. 

De ib-er  komt in beeld wanneer de pedagogisch medewerker en/of ouder zich zorgen maakt om een kind. De intern begeleider is o.a. verantwoordelijk voor het coördineren van de gehele zorgstructuur. Hierbij kun je o.a. denken aan het observeren van het kind, het plannen van zorgoverleg, het maken van een plan van aanpak, dossiervorming, het opmaken van een individueel plan. Maar ook taken als het voeren van oudergesprekken, het inzetten van externe hulpverlening, samenwerken met externe hulpverlening zoals GGD en MEE en zorgdragen voor een doorgaande lijn met de basisschool. Dit uiteraard in afstemming en samen met ouders. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze intern begeleider.

  

In deze video krijgt u uitleg over de zorg binnen Muzerij. Tip; u kunt de ondertiteling aanpassen aan uw eigen taal door rechtsboven op de CC te klikken.
 
In this video you will receive an explanation about what happens when your child comes into care within Muzerij. Tip; you can adjust the subtitles to your own language by clicking the CC at the top right.

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier